fbpx

เตรียมตัวก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2563

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องที่ผู้มีเงินได้พึงประเมินทุกคนต้องมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี ทำไมเราจึงต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วใครบ้างที่จะต้องเสียภาษาเงินได้บุคคลธรรมดา เรามีคำตอบมาไขข้องสงสัยให้คุณแล้วที่นี่

ใครบ้างที่จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?

คนที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องเป็นคนที่มีเงินได้ โดยมีสถานะดังนี้

  • บุคคลธรรมดา
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
  • ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
  • กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
  • วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี?

เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเรียกอีกอย่างว่า “เงินได้พึงประเมิน” คือเงินได้ของบุคคลหรือของหน่วยงานในระหว่าง วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ หรือเงินได้ที่เกิดขึ้นในปีภาษี ได้แก่

  • เงิน 
  • ทรัพย์สินซึ่งอาจคำนวณได้เป็นเงิน 
  • ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน 
  • เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ 
  • เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

ประเภทของเงินได้พึงประเมินแบ่งออกเป็น 8 ประเภทด้วยกัน

40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส เป็นต้น

40(2) เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า เป็นต้น

40(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น

40(4) ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ฯลฯ

40(5) การให้เช่าทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นๆ ที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เช่น จากการให้เช่าบ้าน เป็นต้น

40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น ทนายความ การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่นๆ

40(7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ เช่น รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น

40(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 แล้ว

ภ.ง.ด.90 กับ ภ.ง.ด.91 แตกต่างกันอย่างไร 

หลายๆ คนคงไม่รู้ว่า การยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90 กับ ภ.ง.ด.91 นั้นแตกต่างกันอย่างไร ก่อนที่เราจะไปคำนวณภาษีกันลองมาทำความเข้าใจแบบง่าย ๆ กันก่อน เมื่อรู้แล้วก็ลองไปดูวิธีคิดภาษีกันได้เลย

 –  ภ.ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่น ๆ

–  ภ.ง.ด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีรายได้ทางอื่น

แหล่งที่มา: กรมสรรพากร

เป็นยังไงบ้างครับกับการเตรียมตัวก่อนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2563 หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆ ท่านที่เข้าเกณฑ์ในการเสียภาษีไม่มากก็น้อยนะครับ

ติดตามบทความอื่นๆของ KMCP Accounting ได้ที่

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc