fbpx

ภาษีนิติบุคคล ยื่นเดือนไหน? ใครบ้างต้องเสีย? อ่านเลย!

ภาษีนิติบุคคล

ภาษีนิติบุคคล หรือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอาการประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร โดยมีการจัดเก็บเงินได้ของบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือกิจการค้าขาย หากำไรต่าง ๆ ทั้งนี้ในการเก็บภาษีนิติบุคคล ในบทความนี้เราจะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลกันค่ะ

ภาษีนิติบุคคล คืออะไร

ภาษีนิติบุคคล คืออะไร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือหลายคนเรียกสั้น ๆ ว่า ภาษีนิติบุคคล คือ ภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยมีการจัดเก็บเป็นรายปี โดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคล จะต้องมีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป โดยผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีนิติบุคคลมีดังนี้

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคล คือใครบ้าง

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคล คือใครบ้าง

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วย ดังนี้

 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้แก่ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
 2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 3. กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางค้า หรือหากำไร โดย รัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ และนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
 4. กิจการร่วมค้า (Joint Venture) ได้แก่ กิจการที่ดำเนินการร่วมกันเป็นทางค้าหรือหากำไร ระหว่างบุคคลดังต่อไปนี้คือ
 5. มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
 6. นิติบุคคลที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

ขอบคุณแหล่งที่มา: https://www.rd.go.th/9292.html

นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล

นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล

นิติบุคคลอื่นๆ นอกจากที่กล่าวในข้างต้น และเฉพาะที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์การ ของรัฐบาลหรือสหกรณ์ ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด แต่ก็ยังมีนิติบุคลบางประเภทที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร แต่ได้รับการยกเว้นตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ได้แก่

 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
 2. บริษัทจำกัดที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
 3. บริษัทจำกัดและนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง ประเทศได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
 4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่กำหนดในอนุสัญญา

ฐานภาษีของภาษีนิติบุคคลคิดจากอะไรบ้าง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากเงินได้ที่ใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีคูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนด ดังนั้น เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น โดยทั่วไปได้แก่กำไรสุทธิที่คำนวณตาม เงื่อนไขที่กำหนด แต่เพื่ออุดช่องว่างในการจัดเก็บภาษีเงินได้จึงมีบัญญัติจัดเก็บภาษีนิติบุคคลจากเงินได้หรือฐานภาษี ได้แก่

1. กำไรสุทธิ

 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้แก่ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
 2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
 3. กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางการค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
 4. กิจการร่วมค้า

2. ยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย

โดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคลโดยคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย ได้แก่ กิจการขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศ และมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการแล้วมีรายได้

3. เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย

โดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดของแต่ละมาตรามีดังนี้

4. การจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย

โดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจำหน่ายเงินกำไรหรือเงิน ประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยให้เสียภาษีเงินได้โดยหักภาษีจากจำนวนเงินที่จำหน่าย

ขอบคุณแหล่งที่มา: https://www.rd.go.th/833.html

ยื่นภาษีนิติบุคคลที่ไหนได้บ้าง?

ยื่นภาษีนิติบุคคลที่ไหนได้บ้าง

เมื่อถึงเวลาที่ต้องยื่นภาษีนิติบุคคล สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ตามสถานที่ดังนี้

 1. เขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (สรรพากรเขต/อำเภอ เดิม) ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
 2. เขตจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ในกรณีสำนักงานสรรพากรอำเภอมิได้ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรอำเภอ

**การยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.50 , ภ.ง.ด.51 , ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 สามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรก็ได้

ความรู้เรื่องภาษีนิติบุคคล ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่ควรให้ความสำคัญและหากธุรกิจของคุณเข้าเงื่อนไขที่จะต้องเสียภาษีนิติบุคคลก็ควรจะมีการยื่นภาษีนิติบุคคลให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหากับสรรพากรในภายหลังด้วยค่ะ

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831