fbpx

สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ

สินค้าคงเหลือ หรือ (Inventory) คือสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อขายในกิจการ ได้แก่ วัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้า สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูป สำหรับบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือกันค่ะ สินค้าคงเหลือ หรือ Inventory คืออะไร? คือสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อขายในกิจการ ได้แก่ วัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้า สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูป สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ 1. วัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้า วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป เช่น กิจการผลิตเสื้อผ้าส่งขาย จะต้องมีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตตัดเย็บเสื้อผ้า ได้แก่ ผ้า เส้นด้าย กระดุม ซิป เป็นต้น หรือหากทำกิจการผลิตเครื่องประทินผิวต่าง ๆ ก็ต้องมีวัตถุดิบจำพวกสารเคมี เพื่อนำมาใช้ผลิตเครื่องประทินผิว เป็นต้น 2. สินค้าระหว่างการผลิต/งานระหว่างทำ สินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตและระหว่างการผลิตสินค้า เช่น กิจการผลิตเสื้อผ้าขายส่งขาย จะมีสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต นั่นก็คือ เส้นด้าย ที่กำลังทอออกมาจากเครื่องทอผ้าเพื่อทำออกมาเป็นตัวผ้า เป็น 3. สินค้าสำเร็จรูป สินค้าที่ทำเสร็จสมบูรณ์พร้อมนำไปขายต่อได้เลย เช่น เสื้อผ้า เครื่องประทินผิว รถยนต์ เป็นต้น ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ […]

ค่าเสื่อมราคา มีผลอย่างไรกับธุรกิจของคุณ!

ค่าเสื่อมราคา เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการควรรู้ละทำความเข้าใจ เพราะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง และยังมีผลต่อกำไรของกิจการอีกด้วย บทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคากันค่ะ

สมุดรายวันทั่วไป สำคัญยังไงกับนักบัญชี!

ในการทำการค้าจะต้องมีการจดบันทึกรายการค้า พร้อมหลักฐานของแต่ละรายการในสมุดบัญชีซึ่งเรียกว่า สมุดรายวันขั้นต้น โดยสมุดรายวันขั้นต้นนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ สมุดรายวัน และ สมุดรายวันทั่วไป สำหรับสมุดรายวันจะใช้บันทึกรายการค้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้า หรือรายการรับจ่ายเงิน ส่วนสมุดรายวันทั่วไป จะใช้บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นทุกรายการสำหรับกิจการที่ไม่มีสมุดรายวันเฉพาะ แต่ถ้ากิจการไหนที่มีการใช้สมุดรายวันเฉพาะ ก็จะใช้สมุดรายวันทั่วไป เพื่อบันทึกรายการค้าได้ทุกรายการ วันนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดรายวันทั่วไปกันค่ะ

รู้หรือไม่! การบัญชี กับ การทำบัญชี ต่างกันอย่างไร?

การบัญชี เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วในเมโสโปเตเมีย ใช้ในการทำถือเป็นศิลปะของการจดบันทึก การจำแนกหมวดหมู่ และการสรุปผลออกมาในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจัดทำออกมาในรูปแบบของรายงานทางการเงิน โดยมีขั้นตอนการบัญชีดังนี้

ฝึกทำ บัญชีรายรับรายจ่าย จะได้รู้ว่ากำไรหรือขาดทุน!

ในการ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกิจการที่ควรทำ เพื่อเป็นการตรวจสอบรายการทั้งรายได้และรายจ่ายของกิจการในแต่ละเดือนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เพื่อช่วยให้ทราบว่าในการดำเนินกิจการที่ผ่านมามีเงินคงเหลือหรือไม่ และมีเท่าไหร่ นำไปเปรียบเทียบกับผลประกอบการว่าได้กำไรหรือขาดทุน เป็นการควบคุมการใช้เงินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

หมวดบัญชี และ ผังบัญชี ที่ผู้ประกอบการควรรู้ไว้!

ในการจัดทำบัญชีแยกประเภทนั้น ควรจะมีการทำ หมวดบัญชี ซึ่งเป็นการรวบรวมสิ่งที่เหมือนกันและจัดหมวดหมู่ของบัญชี เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภท สำหรับการทำหมวดบัญชีจะต้องทำอย่างไร เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะ

บัญชีแยกประเภท สำคัญยังไง? คนทำบัญชีต้องรู้ไว้!

บัญชีแยกประเภท หรือเรียกอีกอย่างว่า สมุดรายวันขั้นปลาย คือ บัญชีที่ทำการรวบรวมรายการที่ผ่านมาจากสมุดบัญชีรายวัน โดยแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ให้อ่านง่าย แก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่าย และยังสะดวกต่อการจัดทำงบการเงินต่อไป ส่วนสมุดรายวันขั้นต้น จะใช้สำหรับจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจ โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงสมุดรายวันขั้นปลาย หรือบัญชีแยกประเภท โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้ดังนี้

ต้นทุนแปรผัน ต่างกับต้นทุนคงที่ยังไง? ไปดู!

บทความตอนที่แล้วเราได้อธิบายเกี่ยวกับต้นทุนคงที่ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่เพิ่มและไม่ลดลงตามปริมาณการผลิต และไม่ผันแปรตามปริมาณการผลิตว่าจะผลิตมากน้อยเพียงใด หรือไม่มีการผลิตเลย ก็ยังทำให้ต้นทุนคงที่นั้นมีค่าคงที่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตสินค้า เราจะเรียกว่า ต้นทุนแปรผัน หรือ Variable Cost นั่นหมายความว่า ยิ่งผลิตสินค้ามากต้นทุนแปรผันจะยิ่งจ่ายมาก หากผลิตสินค้าน้อยต้นทุนแปรผันก็จะจ่ายน้อยลง วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับต้นทุนแปรผันกันค่ะ

ต้นทุนคงที่ สำคัญยังไงกับบริษัท!?

ในการลงทุนทำธุรกิจควรจะมีการวางแผนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยบริหารการใช้เงินทุนหมุนเวียนได้ง่ายขึ้น ซึ่งการคำนวณ ต้นทุนคงที่ หรือ Fixed Cost จะช่วยให้การวางแผนธุรกิจได้ง่ายขึ้น สำหรับต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนที่ไม่เพิ่มและไม่ลดลงตามปริมาณการผลิต และไม่ผันแปรตามปริมาณการผลิตว่าจะผลิตมากน้อยเพียงใด หรือไม่มีการผลิตเลย ก็ยังทำให้ต้นทุนคงที่นั้นมีค่าคงที่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีต้นทุนอีกประเภทเรียกว่าต้นทุนแปรผัน ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตสินค้า

งบกระแสเงินสด อ่านยังไงให้เป็น? แล้วคืออะไร?

การอ่านงบกระแสเงินสด ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสภาพคล่องของธุรกิจได้ ช่วยให้เห็นภาพการเดินทางของเงินสดว่ามีการเข้าออกอย่างไร และมีเงินเหลือปลายปีเท่าไหร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ส่วนงบกระแสเงินสดเป็นอย่างไร เรามาติดตามกันต่อค่ะ

1 2