fbpx

เตรียมตัวก่อนยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2563

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

หลายๆ คนคงได้ยินคำว่า “ภาษีเงินได้นิติบุคคล” กันติดหูบ่อยๆ ในบทความนี้เราจะมาอธิบายเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นคืออะไร จะแตกต่างกันกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ หวังว่าจะเหมาะแก่คนที่กำลังจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองและคนที่ต้องการหาข้อมูลนะครับ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือภาษีที่เก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

หัวข้อเนื้อหา

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย เมื่อเข้าข้อกำหนดเงื่อนไขตามหลักประมวลกฎหมาย

 • กิจการทางการค้าที่มีกำไรโดย
 • รัฐบาลต่างประเทศ
 • องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
 • นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการที่ดำเนินการร่วมกันเป็นทางค้าหรือหากำไร

 • บริษัทกับบริษัท
 • บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา
 • บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 • บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับนิติบุคคลอื่น

สมาคมหรือมูลนิธิที่มีรายได้ แต่ไม่รวมสมาคมและมูลนิธิที่ทางรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะ

นิติบุคคลที่อธิบดีกำหนดตามรัฐมนตรีและตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทตามประมวลรัษฏากร

ใครบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับนิติบุคคลที่ไม่ได้เอ่ยถึงตามหัวข้อต่างๆ ตามที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศไทยแล้ว เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์การของสหรกณ์หรือของรัฐบาล โดยจะมีข้อละเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

แต่ยังมีนิติบุคคลประเภทอื่นที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายต่างๆ เช่น

 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
 • บริษัทจำกัดที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
 • บริษัทจำกัดและนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง ประเทศได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่กำหนดในอนุสัญญา

อัตรภาษีและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

1.1 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม (1.2) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อเนื่องกัน (SME) ให้คำนวณภาษี ในอัตรา ดังนี้

กำไรสุทธิอัตราภาษีร้อยละ
ไม่เกิน 300,000 บาทยกเว้น
เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท15
เกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไป20

ขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากร: rd.go.th

ตอนนี้ก็รู้แล้วใช่มั้ยล่ะครับว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่เราจะยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2563 หวังว่าจะเป็นข้อมูลความรู้ให้กับคนที่ต้องการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับ

ถ้าหากต้องการอ่านบทความเกี่ยวกับหมวดภาษีเพิ่มเติมคลิก ภาษี