fbpx

เรื่องสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ห้ามพลาด!

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินคำว่าเกี่ยวกับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ มาบ่อยๆ แต่ว่าไม่ได้รู้จักความหมายหรือความสำคัญของภาษีประเภทนี้ ในบทความนี้เราจะมาบอกถึงความสำคัญเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะกันครับว่าคืออะไร แล้วธุรกิจประเภทไหนบ้างที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ KMCP Accounting มีคำตอบให้คุณที่นี่ครับ

1. ภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร

ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นถือเป็นอีกหนึ่งภาษีที่ต้องเก็บตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง โดยจะเก็บภาษีจากธุรกิจหรือกิจการเฉพาะในประเภทนั้นๆ แทนการเก็บภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก

2. ใครบ้างต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

 1. บุคคลธรรมดา
 2. คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 3. กองมรดก
 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 5. กองทุน
 6. หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระทำโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันมิใช่นิติบุคคล
 7. องค์การของรัฐบาล สหกรณ์ และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคล

ถ้าหากกิจการหรือธุรกิจที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ให้คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการนั้นๆ รับผิดชอบในการเสียภาษีธุรกิจ

3. กิจการอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีธุรกิจ

 1. ธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายเฉพาะ
 2. ธุรกิจประเภทเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 3. ธุรกิจประเภทการรับประกันชีวิต
 4. ธุรกิจประเภทจำนำ
 5. ธุรกิจที่ประกอบการคล้ายๆ กับธนาคารพาณิชย์ เช่น ธุรกิจที่ให้การยืมเงินค้ำประกัน การแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือแม้กระทั่งธุรกิจที่รับ-ส่งเงินไปต่างประเทศ
 6. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 (ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นไป)

4. ใครบ้างที่ขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะได้

 1. ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งได้ชำระภาษีไว้เกินหรือผิด หรือซ้ำ
 2. ผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีแต่ได้ชำระภาษีไว้
 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิขอคืนเงินภาษีได้โดยใช้คำร้องขอคืนเงินภาษีอากร คือแบบ ค.10
 4. การยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ค.10 จะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับคำร้อง ด้วยได้แก่ 3.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีผู้ขอคืนเป็นนิติบุคคล 3.2 ใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ขอคืน
 5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีภายใน 3 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่น แบบแสดงรายการภาษี

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร

เป็นยังไงบ้างล่ะครับเกี่ยวกับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่เราได้มาแบ่งปันความรู้ หวังว่าหลายๆ คนคงจะเข้าใจเกี่ยวกับภาษีประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น และถ้าหากใครต้องการให้เรารับจดทะเบียนบริษัท หรือต้องการให้เรารับทำบัญชีให้กับคุณ คลิกได้เลยที่ kmcpccounting.com

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831