fbpx

ความสำคัญของภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม

ความสำคัญของภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม

จริงๆแล้ว ภาษีที่เรารู้จักนั้นมีหลากหลายประเภท เลยต้องมีการจำแนกประเภทของภาษีโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ และสำหรับหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแยกประเภทภาษีโดยแบ่งออกเป็นภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม แล้วภาษีเหล่านี้ใครบ้างเป็นคนจ่าย? สุดท้ายแล้วภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมจะนำไปใช้พัฒนาอะไรได้บ้าง เรารวมทุกข้อสงสัยมาให้แล้วที่นี่ครับ

ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมคืออะไร

ภาษีทางตรงเป็น ภาษีที่ทางรัฐได้เก็บจากได้ได้รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่เป็นของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

ภาษีทางอ้อมเป็น ภาษีที่ทางรัฐเก็บจากคนทั่วไปหรือเป็นผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นภาษีที่ผลักภาระให้กับคนที่ซื้อหรือคนที่บริโภคเป็นคนจ่ายค่าภาษีอากรแทนคนขาย โดยรัฐบาลได้เก็บเป็นภาษีทางอ้อมเพื่อมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนการศึกษา อีกทั้งสาธารณะสุขต่างๆ ตลอดจนถึงการใช้แบ่งให้งบประมานในแต่ละหน่วยงานต่างๆ

ประเภทของภาษีทางตรง

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป โดยเก็บเป็นรายปี ผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปี ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป ซึ่งรายได้ที่นำมาคำนวณภาษี มีอยู่ 8 ประเภท ได้แก่

 1. เงินได้จากการจ้างแรงงาน
 2. เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ 
 3. เงินได้จากค่าสิทธิ 
 4. เงินได้จากการลงทุนในทรัพย์สิน (Capital Gain) 
 5. เงินได้จากการให้เช่า 
 6. เงินได้จากวิชาชีพอิสระ 
 7. เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุน ด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ 1.8) เงินได้จากการประกอบธุรกิจหรือเงินได้อื่นๆได้นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเงินได้ของนิติบุคคล ได้แก่ เงินได้ประเภทกำไรสุทธิ ยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย หรือ การจำหน่ายเงินกำไรจากประเทศไทย โดยส่วนใหญ่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาเป็นเวลา 12 เดือนหรือน้อยกว่า 12 เดือนแล้วแต่กรณี สำหรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดอยู่ที่ 20% ในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

3. ภาษีป้าย

ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า ด้วยตัวอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมาย

4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการครอบครอง เป็นภาษีที่จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้ทันสมัย ลดความซ้ำซ้อนของภาษีโรงเรือนกับภาษีเงินได้ และกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง หรือทำประโยชน์ในทรัพย์สิน ในวันที่ 1 มกราคมของแต่ละปี ซึ่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคำนวณจาก 

5. ภาษีมรดก

ภาษีมรดก เป็นภาษีที่เก็บจากผู้รับมรดกหรือทายาท เมื่อได้รับการโอนทรัพย์สิน 

6. ภาษีทรัพย์สินต่างๆ

ภาษีทรัพย์สินต่างๆ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ครอบครองทรัพย์สินที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเสียภาษี เช่น ภาษีรถยนต์

ประเภทของภาษีทางอ้อม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือบริการ โดยเรียกเก็บจากผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือได้รับบริการเป็นคนสุดท้าย โดยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7%

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากกิจการบางประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษแยกต่างหากจากภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่ กิจการในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้

 1. กิจการธนาคาร
 2. ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ 
 3. ธุรกิจประกันชีวิต 
 4. กิจการรับจำนำ 
 5. การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่นปล่อยกู้ ค้ำประกัน แลกเปลี่ยนสกุลเงิน รับส่งเงินไปต่างประเทศเป็นต้น 
 6. การขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางค้าหรือหากำไร (ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใด) 
 7. การขายหลักทรัพย์ 
 8. ธุรกิจแฟ็กตอริ่ง

3. อากรแสตมป์

อากรแสตมป์ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการกระทำตราสาร ใน 28 ลักษณะตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดยมีการจัดพิมพ์อากรแสตมป์ในลักษณะเดียวกันกับตราไปรษณียากรแต่ต่างกันตรงที่อากรแสตมป์ไม่มีตราประทับ

วิธีการเสียอากร

 1. การใช้แสตมป์ปิดทับกระดาษ ก่อนหรือในทันทีที่ทำตราสารเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและได้มีการขีดฆ่าแสตมป์
 2. การใช้แสตมป์ดุน เป็นการใช้กระดาษที่มีแสตมป์ดุนเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและมีการขีดฆ่าแล้ว โดยยื่นตราสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับแสตมป์ดุน และชำระเงิน 
 3. การชำระเป็นตัวเงิน คือการเสียค่าอากรเป็นตัวเงิน ในราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสีย 

ในฐานะเราที่เป็นคนเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นการเสียภาษีทางตรงหรือจะเป็นภาษีทางอ้อม ถือเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจเพราะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อที่เราจะต้องนำส่งภาษีได้อย่างถูกต้อง เพราะภาษีทุกอย่างที่เราได้เสียไป จะย้อนคืนกลับมาในรูปแบบของการพัฒนาประเทศเกือบทั้งหมด