fbpx

การทำ งบต้นทุนการผลิต เกี่ยวข้องกับงบกำไรขาดทุนอย่างไร

งบต้นทุนการผลิต

ในการดำเนินธุรกิจผลิตสินค้า จะมีค่าใช้จ่ายหนึ่งที่เกิดจากการแปรสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือที่เรียกว่าต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ธุรกิจผลิตสินค้าจะต้องมีการจัดทำงบต้นทุนการผลิต เพื่อนำมาคำนวณหาต้นทุนการผลิตเพื่อคำนวณงบกำไรขาดทุน บทความนี้เราจะพามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ งบต้นทุนการผลิต กันค่ะ

งบต้นทุนการผลิต คืออะไร

งบต้นทุนการผลิต คืออะไร

งบต้นทุนการผลิต หรือ รายงานต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost Statement) คือ งบที่แสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแปรสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือแสดงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตสินค้า โดยต้นทุนการผลิตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต

ต้นทุนการผลิต ประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง

ต้นทุนการผลิต ประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง

ต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต โดยสูตรต้นทุนการผลิต คือ

ต้นทุนการผลิต = วัตถุดิบทางตรงใช้ไป + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต

วัตถุดิบทางตรง Direct Material : DM

วัตถุดิบทางตรง Direct Material

วัตถุดิบเป็นส่วนประกอบสำคัญที่สุดของการผลิตสินค้า ความจริงแล้ววัตถุดิบประกอบไปด้วยวัตถุดิบทางตรงและวัตถุดิบทางอ้อม  สำหรับวัตถุดิบทางตรง คือ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้า สามารถระบุได้ว่าใช้วัตถุดิบนั้นในการผลิตสินค้าชนิดใด เช่น ยางดิบ เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตยางรถยนต์ ไม้แปรรูป เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

แต่วัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม่ใช่วัตถุดิบทางตรงทั้งหมด ยังมีวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าแต่ไม่ใช่วัตถุดิบหลัก  จัดเป็นวัตถุดิบทางอ้อมและจะถูกนำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ตะปู กาว เส้นด้าย กระดาษ เป็นต้น

ค่าแรงงานทางตรง Direct Labor : DL

ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า โดยค่าแรงงานที่จ่ายให้กับคนงานหรือพนักงานที่ทำหน้าที่ในกระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปโดยตรง เช่น คนคุมเครื่องจักร พนักงานสายการประกอบ เป็นต้น

แต่ค่าแรงงานในโรงงานทั้งหมดไม่ถือเป็นค่าแรงงานทางตรง ค่าแรงงานในกระบวนการผลิตแต่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าโดยตรง จะถูกจัดประเภทเป็นค่าแรงงานทางอ้อมและจะถูกนำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น พนักงานทำความสะอาดเครื่องจักร ช่างซ่อมบำรุง เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการผลิต Overhead : OH

ค่าใช้จ่ายในการผลิต Overhead

ค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง เช่น 

  1. วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect Materials) หมายถึง วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งใช้จำนวนน้อย ไม่สามารถคำนวณต้นทุนเข้าไปในตัวสินค้าได้ง่าย เช่น กาว น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น
  2. ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor) หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าโดยตรง แต่เป็นส่วนสนับสนุนให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้ เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมงาน เงินเดือนยามประจำโรงงาน เป็นต้น
  3. วัสดุโรงงานใช้ไป 
  4. ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
  5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน เป็นต้น
  6. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
  7. ค่าเสื่อมเครื่องจักร 
  8. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงงาน 

ทั้งนี้ยังมีการเรียกค่าใช้จ่ายการผลิตที่แตกต่างกัน เช่น ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Overhead) ต้นทุนผลิตทางอ้อม (Indirect Costs) หรือโสหุ้ยการผลิต (Manufacturing Burden)

งบต้นทุนการผลิต สัมพันธ์กับงบกำไรขาดทุนอย่างไร

การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า จะต้องมีการทำงบต้นทุนการผลิตก่อน เพื่อทำงบแสด

ฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เพื่อจะได้เอาต้นทุนการผลิตสินค้านั้น ไปคำนวณในงบกำไร ขาดทุน เพื่อหากำไรขาดทุนจากการขายสินค้าสำเร็จรูปต่อไป 

หวังว่าบทความนี้จะทำให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ งบต้นทุนการผลิต ซึ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสินค้า ทำให้ได้ทราบต้นทุนในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป เพื่อทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนต่อไปนั่นเองค่ะ

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831