fbpx

งบกระแสเงินสด อ่านยังไงให้เป็น? แล้วคืออะไร?

งบกระแสเงินสด

การอ่าน งบกระแสเงินสด ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสภาพคล่องของธุรกิจได้ ช่วยให้เห็นภาพการเดินทางของเงินสดว่ามีการเข้าออกอย่างไร และมีเงินเหลือปลายปีเท่าไหร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ส่วนงบกระแสเงินสดเป็นอย่างไร เรามาติดตามกันต่อค่ะ

1. งบกระแสเงินสด คืออะไร?

งบกระแสเงินสด คืองบการเงินที่แสดงกิจกรรมการเข้าออกของเงินสดว่ามีอะไรบ้าง โดยงบกระแสเงินสดแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้

1.กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (Cash Flow from Operating: CFO)

เป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กิจการหากกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวก แสดงว่าคุณได้รับเงินสดจากกิจกรรมดำเนินการ เช่น การขายสินค้า บริการ หากกิจกรรมดำเนินงานเป็นลบ แสดงว่าคุณได้มีการจ่ายออกไป เช่น จ่ายค่าบริการ เงินเดือนพนักงาน ค่าวัตถุดิบต่าง ๆ เป็นต้น

2.กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน  (Cash Flow from Investing: CFI)

เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ระยะยาว เช่น ที่ดิน โรงงาน อุปกรณ์  เครื่องจักร ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน โดยปกติกิจกรรมการลงทุนมักจะติดลบ เนื่องจากมีการลงทุนนั่นเอง

3.กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน (Cash Flow from Financing: CFF)

 เป็นกิจกรรมที่เป็นการหาเงิน โดยการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีการจำหน่ายหุ้นทุน หลักทรัพย์หุ้นทุนอื่น หุ้นกู้ หรือมีการเพิ่มทุนจากเจ้าของ กิจกรรมการจัดหาเงินจะเป็นลบในกรณีที่มีการชำระหนี้เงินกู้ระยะยาว จ่ายเงินปันผล หรือจ่ายแก่ผู้เป็นเจ้าของเพื่อการซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นทุนของกิจการ

2. การจัดทำงบกระแสเงินสด

Cashflow

ในการจัดทำงบกระแสเงินสด จะมีการทำอยู่ด้วยกัน 2 วิธีตามการแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ดังนี้

1. งบกระแสเงินสด โดยแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานทางตรง

วิธีแรกเป็นการจัดแสดงกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ทั้งเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ โดยวิเคราะห์รายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ปรับกระทบด้วยรายการอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ เข่น รายการที่ทำให้เกิดรายรับจากการขาย รายการเงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้า เงินสดจ่ายจากการเกิดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน การจ่ายดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ เป็นต้น

2. งบกระแสเงินสด โดยแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานทางอ้อม

วิธีที่สองเป็นการจัดแสดงกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานทั้งเงินสดรับและเงินสดจ่าย โดยนำกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ดของปีนั้น ๆ   ปรับกระทบด้วยรายการที่ไม่กระทบกับเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา กำไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ แล้วปรับกระทบด้วยผลจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนที่เกี่ยวกับกิจกรรมดำเนินงานของกิจการ รวมไปถึงการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและการจ่ายภาษีเงินได้ของกิจการ

3. ประโยชน์ของงบกระแสเงินสดสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารของกิจการ

 ประโยชน์ของงบกระแสเงินสดสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารของกิจการ

งบกระแสเงินสดนอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการเห็นกิจกรรมเข้าออกของเงินสด งบกระแสเงินสดยังมีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ ดังนี้

  1. ช่วยให้เห็นสภาพคล่องในการดำเนินการได้
  2. สามารถนำข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมเงินสดที่ผ่านมา
  3. เป็นเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนการทำงานในอนาคตได้
  4. ช่วยวางแผนการใช้จ่ายเงินในการประกอบกิจการ
  5. ช่วยให้ทราบถึงเงินสดที่มีอยู่ว่าเพียงพอต่อความต้องการกิจการหรือไม่
  6. ทำให้ทราบถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินของกิจการประเภทเดียวกัน
  7. ช่วยให้ทราบโครงสร้างทางการเงินของกิจการว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  8. ช่วยให้ทราบการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสินทรัพย์สุทธิ
  9. เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิตามเกณฑ์เงินสดหับกำไรสุทธิตามเกณฑ์ตกค้าง

งบกระแสเงินสดคืองบการเงินที่แสดงกิจกรรมเงินสดที่มีการเข้ามา และออกไปว่าเกิดจากกิจกรรมไหนบ้าง เน้นส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด ช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นถึงการใช้จ่ายเงิน และสภาพคล่องการเงินของกิจการได้ ว่าต้นปีมีเงินจำนวนนี้ ระหว่างปีมีกิจกรรมเข้าออกของเงินอย่างไรบ้าง สุดท้ายแล้วมีเงินเหลือปลายปีเท่าไหร่ หากงบกระแสเงินสดที่ดีเงินเหลือปลายปีจะต้องเพิ่มขึ้น ส่วนเงินจากการดำเนินงาน ควรจะต้องเป็นบวกอยู่เสมอ เพื่อให้กิจการมีสภาพคล่องที่ดีต่อไปค่ะ

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831