fbpx

ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดเอาไปใช้ในบริษัทได้เลย!

ใบสำคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับเงิน จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อ ร้านค้าไม่สามารถออกบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินได้แต่ผู้ขายยินยอมลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินนั่นเอง แม้ว่าบิลเงินสดจะเป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยันว่า ผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว แต่ในกรณีที่ร้านค้าไม่สามารถออกบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินได้ แล้วใบสำคัญรับเงิน กับ ใบรับเงิน ต่างกันยังไง? ลองไปหาคำตอบกันได้เลย!

ใบสำคัญรับเงิน คืออะไร

ใบสำคัญรับเงิน คือ เอกสารที่ใช้ยืนยันว่าผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการออกใบสำคัญรับเงินออกให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ  ในกรณี่ที่ผู้ขายไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ซื้อได้ แต่ผู้ขายยินยอมจะลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน โดยให้กิจการทำใบสำคัญรับเงิน แนบไปกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน

ใบสำคัญรับเงิน กับ ใบรับเงิน ต่างกันอย่างไร

ใบสำคัญรับเงิน กับ ใบรับเงิน ต่างกันอย่างไร

แม้ว่าจะมีชื่อเรียกคล้ายกันแต่ใบสำคัญรับเงิน กับ ใบรับเงิน มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ตรงที่ใบรับเงิน ผู้ขายยินยอมออกใบรับเงินตามมาตรา 105 ทวิ โดยรายละเอียดในใบรับเงินจะต้องมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของใบรับเงิน

 1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับเงิน
 2. ชื่อผู้ออกใบรับเงิน
 3. เลขที่เอกสารของใบรับเงิน
 4. วันเดือนปีที่ออกใบรับเงิน
 5. จำนวนเงินที่ได้รับ
 6. รายละเอียด ชนิด ชื่อ จำนวนและราคาสินค้า

หากขายสินค้าให้กับผู้ซื้อที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน จะต้องแสดงชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อไว้ในใบรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน

รายละเอียดของใบสำคัญรับเงิน

รายละเอียดของใบสำคัญรับเงิน

สำหรับใบสำคัญรับเงิน จะใช้ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ แต่ผู้ขายยินยอมลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้วย

 1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับเงิน
 2. ชื่อผู้ออกใบรับเงิน
 3. ชื่อผู้ซื้อ
 4. เลขที่เอกสารของใบรับเงิน
 5. วันเดือนปีที่ออกใบรับเงิน
 6. จำนวนเงินที่ได้รับ
 7. รายละเอียด ชนิด ชื่อ จำนวนและราคาสินค้า

นอกจากใบสำคัญรับเงิน ใบรับเงินแล้ว ยังมีเอกสารหนึ่งที่ใช้ยืนยันการรับเงิน ในกรณีที่จ่ายค่าสินค้าหรือบริการเบ็ดเตล็ดแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายได้ แต่ให้พนักงานของร้านค้านั้นเป็นผู้รับรองการจ่ายเงิน จะออกเอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินแทน โดยการออกใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ออกให้ 2 กรณี ดังนี้

 1. บุคคลธรรมดารับเงิน แล้วไม่ออกบิลให้ เพราะจำนวนเงินไม่มาก เช่น ค่าวินมอเตอร์ไซค์ กิจการจะทำเอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 2. บุคคลธรรมดารับเงิน แล้วไม่ออกบิลให้ เพราะต้องการหลีกเลี่ยงภาษี กิจการจะทำเอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน เป็นต้น

*หากนิติบุคคลจ่ายค่าบริการ ต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย

นอกจากนี้กรณีที่มีค่าใช้จ่าย แต่ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเป็นชื่อผู้อื่น เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา แต่กิจการเป็นผู้จ่ายจริง และมีหลักฐานแนบ ให้ทำเอกสารใบสำคัญจ่าย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดในใบสำคัญจ่าย

 1. ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้รับเงิน
 2. วันที่จ่ายเงิน
 3. ระบุประเภทของรายการที่จ่าย และจำนวนเงินที่จ่าย
 4. ลายมือชื่อผู้รับเงิน
 5. ลงนามอนุมัติจ่ายโดยผู้มีอำนาจเท่านั้น

ทั้งนี้การจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย จะต้องแนบเอกสารหลักฐานทางการเงิน ได้แก่

 1. หลักฐานการจ่ายเงิน
 2. หากชำระเงินสด ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน
 3. เอกสารเกี่ยวกับ รายการเบิกจ่าย รายงานการประชุม คำอนุมัติรายจ่ายที่มีการอนุมัติและลงลายมือชื่อผู้อนุมัติจ่ายแล้ว
 4. หลักฐานแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย

รายจ่ายบางชนิดไม่สามารถนำมาเป็นรายจ่ายของกิจการได้ ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วนก็ตาม เช่น รายจ่ายส่วนตัว รายจ่ายที่ไม่มีการจ่ายจริง รายจ่ายที่ไม่ใช่เพื่อกิจการหรือเพื่อหากำไร และรายจ่ายที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับ เป็นต้น

ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับเงิน
ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน

แม้ว่าผู้ขายหรือกิจการ ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ แต่ก็ยังสามารถจัดทำเอกสารเพื่อยืนยันการรับเงินได้เช่นเดียวกัน ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ซื้อได้ แต่ผู้ขายยินยอมจะลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน จะเรียกเอกสารนี้ว่า ใบสำคัญรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบสำคัญจ่าย แทนใบเสร็จรับเงิน เพื่อสามารถนำไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีและคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อไปได้ จะเห็นว่าเอกสารเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นเอกสารยืนยันการรับเงินเท่านั้น ยังเป็นเอกสารเพื่อประกอบการทำบัญชีนั่นเอง

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831, 063-150-5855