fbpx

ใบสลิปเงินเดือน สำคัญกว่าที่คุณคิด ใช้ทำอะไรได้บ้างนะ

ใบสลิปเงินเดือน

ใบสลิปเงินเดือน เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันการจ่ายเงินเดือนจากบริษัท และยังเป็นเป็นเอกสารเพื่อแจกแจงรายละเอียดที่มาของรายได้ของพนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ใบสลิปเงินเดือนมีความสำคัญอย่างไรและมีความสำคัญยอ่างไร บทความนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะ

ใบสลิปเงินเดือนมีกี่แบบ?

ใบสลิปเงินเดือนมีกี่แบบ

ใบสลิปเงินเดือน (Salary Certificate) เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันการจ่ายเงินเดือนจากบริษัท และยังเป็นเป็นเอกสารเพื่อแจกแจงรายละเอียดที่มาของรายได้ของพนักงาน ทั้งนี้ใบสลิปเงินเดือน จะมี 2 แบบ ได้แก่ สลิปเงินเดือนแบบคาร์บอน และสลิปเงินเดือนแบบปริ้นเอง ซึ่งในการขอสินเชื่อบางแห่งอาจจะมีการขอสลิปเงินเดือนแบบคาร์บอน เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแบบปริ้นเอง เพราะใบสลิปเงินเดือนแบบปริ้นเอง มีการปลอมแปลงได้ง่ายกว่าแบบคาร์บอน แต่ก็มีความสะดวกสำหรับพนักงานในการใช้งาน เพราะสามารถเข้าระบบเพื่อปริ้นเอกสารใบสลิปเงินเดือนออกมาได้เลย ไม่ต้องรอทำเรื่องขอใบสลิปเงินเดือนแบบคาร์บอนจากฝ่ายบุคคล ส่วนรายละเอียดที่สำคัญในใบสลิปเงินเดือนมีดังนี้

ข้อมูลในใบสลิปเงินเดือน ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ข้อมูลในใบสลิปเงินเดือน ประกอบด้วยอะไรบ้าง
  1. ชื่อเอกสารระบุว่าเป็นใบสลิปเงินเดือน (Pay slip) 
  2. ข้อมูลบริษัท ชื่อบริษัท และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  3. ข้อมูลพนักงาน รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, ตำแหน่ง, แผนก
  4. วัน เดือน ปี ที่ทำการจ่ายเงินเดือน
  5. รายการแสดงที่มาของแหล่งรายได้ทั้งหมดของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน, ค่าคอมมิชชั่น, ค่าตำแหน่ง,โบนัส, ค่าทำงานล่วงเวลา, รายได้พิเศษ, ค่ายังชีพ หรือรายได้ประเภทอื่นๆ ที่พนักงานได้รับจากบริษัท
  6. ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่ถูกหัก ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าโอที หรือค่าคอมิชชั่น รวมไปถึง รายการหักค่าใช้จ่ายอื่น เช่น เงินประกันสังคม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
  7. ข้อมูลสรุปรายได้สุทธิ ได้แก่ ยอดรายได้หลังรายการหักทั้งหมด เพื่อแสดงรายได้สุทธิที่พนักงานได้รับจริงในเงินเดือนงวดนั้น

ใบสลิปเงินเดือน ใช้ทำธุรกรรมอะไรบ้าง

ใบสลิปเงินเดือน ใช้ทำธุรกรรมอะไรบ้าง

เราจะเห็นว่าใบสลิปเงินเดือนมีความสำคัญอยู่ไม่น้อย สำหรับบริษัทแล้วใบสลิปเงินเดือน ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน แต่สำหรับพนักงานประจำแล้ว ใบสลิปเงินเดือนมีความสำคัญอยู่ไม่น้อย  ทั้งนี้ใบสลิปเงินเดือนใช้สำหรับทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น

1. ขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน

เนื่องจากใบสลิปเงินเดือน เป็นเอกสารเพื่อแจกแจงรายละเอียดที่มาของรายได้ของพนักงาน ทำให้เวลาที่พนักงานไปขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ หรือการทำบัตรเครดิตนั้น จะมีการขอใบสลิปเงินเดือนเพื่อตรวจสอบความมั่นคง ที่มาของรายได้ของพนักงานนั่นเอง

2. สมัครงาน

ในการสมัครงานกับบริษัทบางแห่ง จะมีการขอเรียกดูใบสลิปเงินเดือนย้อนหลังเพื่อดูรายละเอียดว่าพนักงานคนนั้นได้เคยมีการทำงานกับบริษัทนั้น ๆ จริง และเพื่อใช้ในการพิจารณาการให้เงินเดือนกับพนักงานอีกด้วย

3. หลักฐานประกอบการยื่นภาษี

เมื่อถึงเวลาเสียภาษีประจำปี ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีการแนบใบสลิปเงินเดือนซึ่งเป็นเอกสารแสดงที่มาของรายได้ให้กับสรรพากรอีกด้วย 

4. เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เรียกร้องค่าเสียหาย ก็สามารถใช้สลิปเงินเดือนประกอบการยื่นเรื่องได้

ใบสลิปเงินเดือน กับ หนังสือรับรองเงินเดือน มีความแตกต่างกันอย่างไร

ใบสลิปเงินเดือน คือ เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันการจ่ายเงินเดือนจากบริษัท และยังเป็นเป็นเอกสารเพื่อแจกแจงรายละเอียดที่มาของรายได้ของพนักงาน เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา (OT) ค่าคอมมิชชัน โบนัส รวมถึงค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่ถูกหักออกไป เช่น ค่าประกันสังคม ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

ส่วนหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าใบรับรองเงินเดือนเอกสาร เป็นหลักฐานรับรองว่า พนักงานทำงานที่ไหน รายได้เท่าไร อายุงานกี่ปี แต่จะมีความแตกต่างกันที่หนังสือรับรองเงินเดือน จะไม่ได้แสดงรายรับและรายการหักโดยละเอียดเหมือนสลิปเงินเดือนนั่นเอง จึงทำให้เวลาที่พนักงานจะทำธุรกรรมทางการเงิน มักจะใช้สลิปเงินเดือนเพื่อให้เห็นที่มาของรายได้และรายการที่หักออกไปได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้หนังสือรับรองเงินเดือน จะมีอายุการใช้งานตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น

  1. หนังสือรับรองเงินเดือน ใช้ยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร มีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 เดือน หรือ 30 วัน 
  2. หนังสือรับรองเงินเดือน ใช้เกี่ยวกับหน่วยงานราชการ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน 
  3. หนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อยื่นขอวีซ่า มีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 เดือน หรือ 30 วัน และอาจจะต้องใช้เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ในการยื่นเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน พนักงานจำเป็นจะต้องตรวจสอบกับสถาบันการเงิน หรือหน่วยงานที่ร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อจะได้สามารถยื่นหนังสือรับรองเงินเดือนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างถูกต้องไม่หมดอายุการใช้งานเอกสารไปเสียก่อนค่ะ

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว บทความนี้คงพอจะทำให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของ ใบสลิปเงินเดือน มากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นเอกสารที่ทำให้พนักงานเห็นทั้งรายได้และรายการที่หักออกไปได้อย่างชัดเจนแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้สำหรับยื่นขอสินเชื่อ การยื่นภาษี และการเรียกร้องสินไหมทดแทนนั่นเองค่ะ

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831