fbpx

ไม่มีเวลาว่างใช้หนังสือมอบอำนาจ ให้ใครไปแทนก็ได้

หนังสือมอบอำนาจ

การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ หรือ ผู้มอบอำนาจ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน หรือผู้รับมอบอำนาจ  มีอำนาจทำการแทน หรือการกระทำนั้นมีผลทางกฎหมายเสมือนว่าตัวการทำด้วยตนเอง ซึ่งจะมีการมอบอำนาจในกรณีที่บุคคลไม่สามารถไปกระทำการใด ๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยมีการทำหนังสือมอบอำนาจ เป็นการมอบอำนาจให้ตัวแทนไปกระทำการแทนในเรื่องนั้น ๆ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวหนังสือมอบอำนาจกันค่ะ

หนังสือมอบอำนาจคืออะไร?

หนังสือมอบอำนาจคืออะไร

หนังสือมอบอำนาจ หรือ ใบมอบอำนาจ เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ที่ใช้เป็นหลักฐานในการระบุว่าจะมอบอำนาจให้ใครไปกระทำการอะไรกับใครอย่างไร โดยมีการระบุเป็นข้ออย่างชัดเจน ทุกขั้นตอน โดยต้องมีการลงลายมือชื่อ ทั้งผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 2 คน โดยการไปกระทำการใด ๆ ด้วยตัวเองได้ จะมอบอำนาจให้ตัวแทน ไปกระทำแทนเสมือนว่าบุคคลนั้นทำด้วยตัวเอง โดยทำหนังสือมอบอำนาจ หรือ ใบมอบอำนาจ เพื่อให้ตัวแทนไปการทำการแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจเก็บไว้เป็นหลักฐานนั่นเอง

เราจะมอบอำนาจให้คนอื่นอย่างไร?

เราจะมอบอำนาจให้คนอื่นอย่างไร

จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การที่ตัวการหรือบุคคลจะมอบอำนาจให้ตัวแทนไปกระทำสิ่งใดแทนตนนั้น กฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีการทำหนังสือมอบอำนาจเสียก่อน โดยมีการระบุเป็นข้ออย่างชัดเจน ทุกขั้นตอน โดยต้องมีการลงลายมือชื่อ ทั้งผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 2 คน เมื่อตัวแทนไปกระทำการแทนเรื่องใดจะต้องถือหนังสือมอบอำนาจเป็นหลักฐานการกระทำแทนตัวการในเรื่องนั้นด้วย

การเขียนหนังสือมอบอำนาจ ควรเขียนอย่างไร?

การเขียนหนังสือมอบอำนาจ ควรเขียนอย่างไร

1. ต้องระบุรายละเอียด เรื่องที่ให้ตัวแทนกระทำการแทนอย่างชัดเจนว่า มอบอำนาจให้ตัวแทนทำอะไรบ้าง เช่น การซื้อขาย การโอน การจำนอง หรืออื่น ๆ หากมีเงื่อนไขใดเพิ่มเติมพิเศษ ก็ต้องมีการระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจอย่างชัดเจน

2. ให้ใช้ปากกาน้ำหมึกสีเดียวกันและลายมือเดียวกัน หากมีการพิมพ์ต้องพิมพ์จากเครื่องเดียวกัน หรือหากมีการแก้ไขคำผิด ลบ ขีดฆ่า เติมคำในหนังสือมอบอำนาจจุดไหน จะต้องมีการระบุอย่างชัดเจนว่า มีการแก้ไขกี่คำ และผู้มอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อกำกับจุดที่มีการแก้ไขไว้ด้วยทุกครั้ง

3. อย่าลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ ในหนังสือมอบอำนาจเปล่าหรือกระดาษเปล่าทิ้งไว้ก่อน โดยที่ยังไม่ได้กรอกรายละเอียด ข้อความตามที่ผู้มอบอำนาจจะให้ตัวแทนกระทำการแทนในเรื่องใดอย่างไรก่อน เพราะการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจโดยที่ผู้มอบอำนาจยังไม่ได้ระบุข้อความใด ๆ ก่อนนั้น จะทำให้ผู้อื่นที่อาจจะไม่ใช่ผู้รับมอบอำนาจนั้น สามารถกรอกรายละเอียดได้เองตามใจชอบ และกระทำการแทนโดยที่ผู้มอบอำนาจไม่รู้และไม่ได้ยินยอมให้กระทำการแทนแต่อย่างใด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้มอบอำนาจได้ในภายหลัง

4. ต้องมีพยานลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ อย่างน้อย 1 คน แต่หากผู้มอบอำนาจมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ จะต้องมีพยานลงลายมือชื่อ 2 คน โดยต้องเป็นการลงลายมือชื่อเท่านั้น ไม่สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้

ความรับผิดชอบของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

1. ตัวการย่อมมีผลผูกพันต่อบุคคลภายนอกในการกระทำการใดๆที่ตัวแทนได้ทำไป ตามที่ตัวการได้มอบหมายให้ทำ

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ คือ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจัดทำขึ้นเพื่อ หลักฐานในการระบุว่าจะมอบอำนาจให้ใครไปกระทำการอะไรกับใครอย่างไร โดยมีการระบุเป็นข้ออย่างชัดเจน ทุกขั้นตอน โดยต้องมีการลงลายมือชื่อ ทั้งผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 2 คน โดยการไปกระทำการใด ๆ ด้วยตัวเองได้ จะมอบอำนาจให้ตัวแทน ไปกระทำแทนเสมือนว่าบุคคลนั้นทำด้วยตัวเอง ถือเป็นเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญมาก จึงมีข้อควรระวังว่าผู้มอบอำนาจ จะต้องไม่ลงลายมือชื่อในเอกสารเปล่า ไม่ลงลายมือชื่อไว้ก่อนที่จะมีการกรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจว่าจะมอบหมายให้ใครไปทำอะไรอย่างไรบ้าง เพราะมีการลงลายมือชื่อทิ้งไว้ก่อน จะทำให้คนอื่นอาจสวมรอยเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อกระทำการแทนในทางที่ไม่ดี สุดท้ายแล้วผลกระทบนั้นจะกลับไปตกที่ผู้มอบอำนาจ เพราะผู้รับมอบอำนาจนั้นเสมือนเป็นคนเดียวกันกับผู้มอบอำนาจนั่นเอง

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831, 063-150-5855