fbpx

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร โหลดเลย!

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร เป็นสิ่งที่ควรทำหลังจากที่มีการจดทะเบียนบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นการประชุมเพื่อเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทจำกัด หรือ เปิดบัญชีธนาคารในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำบัญชีเป็นอย่างมาก เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้นกันค่ะ

หัวข้อเนื้อหา

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร มีความสำคัญอย่างไร?

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร มีความสำคัญอย่างไร

ในการจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าของกิจการนั้นจะต้องมีการเปิดบัญชีธนาคารแยกออกจากบัญชีส่วนตัว เรียกว่าการเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทจำกัด หรือ การเปิดบัญชีธนาคารในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อใช้ทำธุรกรรมของกิจการโดยตรง เจ้าของกิจการไม่ควรใช้บัญชีเงินฝากธนาคารปะปนกับบัญชีเงินฝากธนาคารของกิจการ ซึ่งจะช่วยให้เวลาทำบัญชีในส่วนของรายรับรายจ่าย จะได้ไม่เกิดความสับสนและเสียเวลาพิสูจน์ว่ารายการไหนเป็นของกิจการ รายการไหนเป็นรายการส่วนตัวของเจ้าของกิจการ และที่สำคัญยังช่วยลดความเสี่ยงในการถูกส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร หากมีการจำนวนครั้งและจำนวนเงินเข้าบัญชี เข้าเงื่อนไขของกรมสรรพพากรนั่นเอง โดยในการเปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล ไม่ใช่เรื่องยาก แต่อาจจำเป็นต้องเตรียมเอกสารหลายอย่างและเตรียมให้พร้อม เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาหรือเกิดข้อผิดพลาดในการเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทจำกัด หรือในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดต่อไปค่ะ

โดยก่อนที่จะไปดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทจำกัด หรือในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น จะต้องมีการรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อนำรายงานการประชุมเปิดขอเปิดบัญชีธนาคารนี้ แนบไปในเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดต่อไป โดยเอกสารที่จะต้องเตรียมเพื่อขอเปิดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลมีดังนี้

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. หนังสือรับรองบริษัท

2. รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

4. สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น

5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

6. ตราประทับบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ: รายการเอกสารหลักฐานอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละธนาคาร  ดังนั้นโปรดตรวจสอบกับธนาคารที่คุณจะไปเปิดบัญชีอีกครั้งด้วยค่ะ

รายละเอียด รายงานการประชุมขอเปิดบัญชีธนาคาร

1. ความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคาร…(ชื่อธนาคาร)….

2. ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน

3. ลงนามรับรองโดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองและประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

ตัวอย่างวาระการประชุมขอเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทจำกัด

วาระที่ 1 :  เรื่องขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารในนาม บริษัท …………………………….. จำกัด  และสมัครบริการเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์กับธนาคาร…………………………….. สาขา…………………….. บัญชี…………………….  โดยกำหนดอำนาจการลงนามสั่งจ่าย ให้……………………………………………….เป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการตามที่ประธานเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

* สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ธกส.

ดาวน์โหลดรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ

ดาวน์โหลดรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารกสิกร K Cyber for SME

ดาวน์โหลดรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารกสิกร K Plus for SME

ดาวน์โหลดรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารกสิกร

ดาวน์โหลดรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย

ดาวน์โหลดรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำหลังจากที่มีการจดทะเบียนบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อเป็นการแยกบัญชีธนาคารส่วนตัวของเจ้าของกิจการกับบัญชีธนาคารของกิจการออกจากกัน เพื่อช่วยลดความสับสนและและเสียเวลาพิสูจน์ว่ารายการไหนเป็นของกิจการ รายการไหนเป็นรายการส่วนตัวของเจ้าของกิจการ และที่สำคัญยังช่วยลดความเสี่ยงในการถูกส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร หากมีการจำนวนครั้งและจำนวนเงินเข้าบัญชี เข้าเงื่อนไขของกรมสรรพพากรนั่นเอง จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญไม่น้อย

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831, 063-150-5855