fbpx

หนังสือชี้แจงยื่นงบล่าช้า คืออะไร? จัดทำขึ้นเพื่ออะไร?

หนังสือชี้แจงยื่นงบล่าช้า

หากบริษัทหรือหน่วยงานนิติบุคคล ไม่สามารถยื่นหรือนำส่งงบการเงินได้ทัน จะต้องมีการทำหนังสือชี้แจงถึงความจำเป็นที่ไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ทันตามกำหนดหรือเรียกว่าหนังสือชี้แจงยื่นงบล่าช้า วันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการทำ หนังสือชี้แจงยื่นงบล่าช้า ให้ทราบกันค่ะ

หนังสือชี้แจงยื่นงบล่าช้า คืออะไร

หนังสือชี้แจงยื่นงบล่าช้า คืออะไร

หนังสือชี้แจงยื่นงบล่าช้า หรือ หนังสือชี้แจงเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น คือหนังสือที่นิติบุคคล จะต้องจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถยื่นหรือนำส่งงบการเงินต่อหน่วยงานบุคคลที่บริษัทหรือนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องยื่นหรือนำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกำหนดเวลาในการยื่นงบสามารถจำแนกตามประเภทของนิติบุคคล ดังนี้

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด  

นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรต้องยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี  

ดังนั้นงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จะต้องยื่นงบการเงินภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป 

2. บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด 

ต้องจัดทำงบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรอง แล้วจึงนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงิน ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี และนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

ดังนั้นรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในเดือนเมษายนและนำส่งงบการเงินภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป

หนังสือชี้แจงยื่นงบล่าช้า มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

ในการทำหนังสือชี้แจงยื่นงบล่าช้า หรือ หนังสือชี้แจงเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมีรายละเอียดภายในหนังสือดังต่อไปนี้

 1. ผู้ชี้แจง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เป็นต้น
 2. หน่วยงานหรือบุคคล เช่น ชื่อของหน่วยงาน/บุคคลที่ผู้ชี้แจงต้องการจะชี้แจงการยื่นหรือนำส่งงบการเงินล่าช้า
 3. เหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง เช่น รายละเอียด สาเหตุ และความจำเป็นที่ไม่สามารถยื่นหรือนำส่งงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 4. เอกสารหรือหลักฐาน (ถ้ามี) เช่น รายละเอียดอ้างอิงบันทึกข้อความ คำสั่งของทางราชการ หนังสือรับรองต่างๆ ที่เป็นสาเหตุหรือมีผลกระทบกับการยื่นหรือนำส่งงบการเงิน

ในการจัดทำหนังสือชี้แจงยื่นงบล่าช้า ควรมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยผู้ชี้แจงและควรทำสำเนาหนังสือชี้แจงยื่นงบล่าช้าเผื่อไว้สำหรับใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคตได้ นอกจากนี้จำเป็นจะต้องแนบเอกสารแสดงตัวตนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ชี้แจง และจัดส่งหนังสือชี้แจงยื่นงบล่าช้าให้กับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป 

ทั้งนี้การยื่นงบการเงินยังสามารถยื่นออนไลน์ผ่านระบบ DBD e-Filing เป็นการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกและลดเวลาในการยื่นงบได้อีกด้วย โดยมีขั้นตอนในการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing

 1. สมัครขอรับ Username และ Password ผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th
 2. เลือก “ระบบนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)” > คลิก “ลงทะเบียนใช้ระบบ e-Filing” และกรอกข้อมูล
 3. เตรียมข้อมูลงบการเงิน ในรูปแบบ e-Form, XBRL in Excel ผ่านโปรแกรม พร้อมกับเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานผู้สอบและเอกสารอื่นๆ เช่น รายงานประจำปี, รายงานการประชุมสามัญประจำปี เป็นต้น
 4. คลิก ‘ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ > ลงชื่อเข้าใช้งาน
 5. ทำการดาวน์โหลด DBD XBRL in Excel และติดตั้งโปรแกรม 
 6. กรอกข้อมูลผ่านโปรแกรมที่โหลดจากข้อ 5
 7. ตรวจสอบความถูกต้องและแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ XBRL
 8. นำไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip) นำมาส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing
 9. กรอกข้อมูลการนำส่งงบการเงิน เช่น ข้อมูลผู้สอบบัญชี ข้อมูลผู้ทำบัญชี วันที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน
 10. แนบไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 
 11. กดยืนยันการนำส่งงบการเงิน ตรงข้อความ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในงบการเงิน และเอกสารแนบอื่น ที่จัดส่งมาพร้อมนี้ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริงและตามกฎหมาย”

สรุปแล้วหากผู้ประกอบการไม่ยื่นงบการเงิน หรือนำส่งงบการเงินล่าช้า จะต้องมีการทำหนังสือชี้แจงยื่นงบการล่าช้า ซึ่งเป็นการชี้แจงถึงข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถยื่นงบได้ตามกำหนด นอกจากนี้ยังมีความผิดตามกฎหมาย โทษตั้งแต่ปรับไปจนจำคุก โดยสามารถศึกษาอัตราค่าปรับยื่นงบล่าช้าได้ที่บทความไม่ยื่นงบการเงินได้เลยค่ะ

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831