fbpx

นายจ้างต้องรู้ แจ้งเข้าประกันสังคม ให้พนักงานไม่ยากอย่างที่คิด

แจ้งเข้าประกันสังคม

ประกันสังคม ถือเป็นสิทธิพื้นฐานของพนักงานตามกฎหมายที่นายจ้างจำเป็นจะต้องมีการยื่นเรื่อง แจ้งเข้าประกันสังคม ให้กับพนักงานของตน หากไม่มีการแจ้งเข้าประกันสังคมให้พนักงานถือเป็นความผิดตามกฎหมายแรงงาน ทั้งนี้การแจ้งชื่อพนักงานเข้าประกันสังคมสามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยบทความนี้จะมาอธิบายการแจ้งเข้าประกันสังคมที่นายจ้างต้องรู้ค่ะ

ทำไมนายจ้างต้องแจ้งรายชื่อพนักงานเข้าประกันสังคม

ทำไมนายจ้างต้องแจ้งรายชื่อพนักงานเข้าประกันสังคม

ก่อนที่เราจะมาดูขั้นตอนในการนำรายชื่อพนักงานของตน แจ้งเข้าประกันสังคมนั้น เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมว่ามีความสำคัญอย่างไร กฎหมายแรงงานจึงบังคับให้นายจ้างจะต้องทำประกันสังคมให้กับพนักงานของตน เนื่องจากสิทธิประกันสังคม ถือได้ว่าเป็นสิทธิประโยชน์ร่วมกันระหว่างนายจ้างและพนักงาน นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานในแต่ละเดือน ซึ่งถือเป็นสวัสดิการหนึ่งที่พนักงานจะได้รับ และถือเป็นเงินออมภาคบังคับที่รัฐบาลสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันในการใช้ชีวิต และมีเงินก้อนเพื่อใช้ในการเกษตร โดยสิทธิประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากสิทธิประกันสังคมมีดังนี้

 1. กรณีเจ็บป่วย สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิ ไม่ต้องสำรองจ่าย หากประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลได้ทุกแห่งภายใน 72 ชั่วโมงไม่ต้องสำรองจ่าย และรับบริการทันตกรรม ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุดจ่ายตามจริงไม่เกิน 900 บาท/ปี  
 2. กรณีคลอดบุตร รับเงินค่าคลอดบุตร พร้อมรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร
 3. กรณีทุพพลภาพ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนขาดรายได้ รวมไปถึงค่าบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ 
 4. กรณีเสียชีวิต ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 เดือน ภายใน 6 เดือนก่อนเสียชีวิตจึงจะได้รับสิทธิ รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตพร้อมรับค่าทำศพ  
 5. กรณีชราภาพ จะได้รับเงินบำนาญชราภาพ และเงินบำเหน็จชราภาพ 
 6. กรณีสงเคราะห์บุตร รับเงินสงเคราะห์บุตร โดยต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์
 7. กรณีว่างงาน จะได้รับเงินชดเชยระหว่างว่างงาน ตามกรณีว่างงาน

ไม่เพียงแต่พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าระบบประกันสังคมเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่สำหรับนายจ้างเอง ยังได้รับประโยชน์จากการแจ้งเข้าประกันสังคม เช่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทของตน เพราะการมีสิทธิประกันสังคมให้กับพนักงาน ถือเป็นการเห็นความสำคัญของการมอบสวัสดิการและหลักประกันในการใช้ชีวิตให้แก่พนักงาน รวมไปถึงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องด้วย

วิธีแจ้งเข้าประกันสังคม สำหรับนายจ้าง

วิธีแจ้งเข้าประกันสังคม สำหรับนายจ้าง

ก่อนที่นายจ้างจะแจ้งเข้าประกันสังคมให้ลูกจ้างนั้น จะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานและทำธุรกรรมกับสำนักงานประกันสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เลือกหัวข้อ “สถานประกอบการ”
 2. เลือก “ขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อลงทะเบียน สปส. 1-05
 3. ระบบจะส่งแบบลงทะเบียน (สปส. 1-05) กลับทาง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อพิมพ์แบบลงทะเบียนส่งสำนักงานประกันสังคม
 4. ผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตรา พร้อมด้วยพยาน 2 ท่าน
 5. สำนักงานประกันสังคมอนุมัติส่ง User-ID ให้ทาง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อได้รับ User-ID แล้วก็สามารถเข้าใช้งาน ทำธุรกรรมในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเพื่อแจ้งเข้าประกันสังคมให้ลูกจ้างของตนได้

หลังจากที่นายจ้างได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแล้ว นายจ้างสามารถแจ้งเข้าประกันสังคมให้พนักงาน เพื่อขึ้นทะเบียนประกันประกันสังคม โดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีแจ้งรายชื่อพนักงานเข้าระบบประกันสังคม

 1. เข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เลือกหัวข้อ “สถานประกอบการ”
 2. เลือก “ทะเบียนผู้ประกันตน” และลงชื่อเข้าใช้งาน
 3. เลือกเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน” เพื่อรับแบบฟอร์ม สปส.1-03 โดยในขั้นตอนนี้ต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่  แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถแสดงตัวตนได้ และ ใบอนุญาตทำงาน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ในกรณีผู้ประกันตนไม่ใช่ชาวไทย
 4. หากลูกจ้างที่เคยขึ้นทะเบียนประกันสังคมแล้ว ให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน
 5. ระบบจะส่งข้อมูลเข้าระบบของสำนักงานประกันสังคมเป็นอันสำเร็จ

นายจ้างต้องแจ้งเข้าประกันสังคมภายในกี่วัน

เมื่อไหร่ที่นายจ้างจะต้องแจ้งเข้าประกันสังคมให้ลูกจ้างนั้น ก็ต่อเมื่อนายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป นายจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมแจ้งเข้าประกันสังคมให้ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน  หากนายจ้างไม่แจ้งเข้าประกันสังคมให้ลูกจ้างมีความผิดตามกฎหมายระวางโ?ษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายจ้างไม่ส่งเงินสมทบให้ จะมีความผิดหรือไม่

นายจ้างไม่ส่งเงินสมทบให้ จะมีความผิดหรือไม่

หากนายจ้างแจ้งเข้าประกันสังคมให้ลูกจ้างแล้ว แต่กลับส่งเงินสมทบให้ไม่ครบหรือส่งเงินสมทบไม่ทัน นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ไม่ได้ส่งหรือจำนวนเงินที่ขาดอยู่โดยต้องนำส่งด้วยตัเองที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเท่านั้น  แต่หากนายจ้างกรอกข้อมูลใน สปส.1-10 ไม่ถูกต้อง จะต้องมีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ใหม่ให้ถูกต้อง แต่หากยังปฏิบัติไม่ถูกต้องจะ มีโทษต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การแจ้งเข้าประกันสังคม สำหรับนายจ้าง เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะสามารถยื่นเรื่องผ่านช่องทางออนไลน์ได้ และเป็นเรื่องสำคัญที่นายจ้างและผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เพราะสิทธิประกันสังคมเป็นสิทธิพื้นฐานที่พนักงานทุกคนต้องมี หากนายจ้างละเลยจะถือเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับอีกด้วยค่ะ

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831