fbpx

ไขข้อข้องใจ สินทรัพย์คืออะไร? มีกี่ประเภท?

สินทรัพย์

จริงๆ แล้วสินทรัพย์ในทางการบัญชีนั้นมีหลายลักษณะ แล้วสินทรัพย์จริงๆ แล้วคืออะไร? มีกี่ประเภท แล้วแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร เรามีคำตอบมาให้คุณแล้วครับ

สินทรัพย์ หรือที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า (Assets) คือสิ่งที่ไม่มีตัวมูลค่าหรืออาจจะเป็นสิ่งที่มีมูลค่า ยกตัวอย่างเช่น อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งอื่นๆ ที่แลกเปลี่ยนเป็นรายได้หรือรายจ่ายได้
เช่น
1. สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินหรือเทียบเท่าเงิน เช่น เงินสด และตั๋วเงินรับต่าง ๆ
2. สินทรัพย์ที่เป็นสิทธิเรียกร้อง เช่น ลูกหนี้
3. สินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น ที่ดิน อาคาร รถยนต์
4. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน
5. รายจ่ายที่จ่ายไปแล้วจะให้ประโยชน์ต่องวดบัญชีถัดไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าประเภทต่าง ๆ เช่น ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า

สินทรัพย์มีกี่ประเภท?

1. สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)

สินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็น เงินสด หรือเงินฝากธนาคาร หรืออาจจะเป็นสินทรัพย์อื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ยกตัวอย่างเช่น สินค้าคงเหลือ ตั๋วรับเงิน ลูกหนี้ทางการค้า

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non – Current Assets)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดโดยเร็วที่สุด โดยปกติแล้วสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนจะเกี่ยวกับการกู้ยืมระยะยาว รวมถึงการลงทุนในหุ้นส่วนต่างๆ เช่น การลงหุ้นซื้อขายหุ้น ที่ดิน อาคาร รถยนต์

3. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน จริงๆ แล้ว คือ สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างไม่สามารถจับต้องได้ทางกายภาพ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นเงินตรา และถือกรรมสิทธิ์ได้ เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ค่าความนิยม เป็นต้น

หากใครยังไม่เข้าใจเรื่องสินทรัพย์ต่างๆ คืออะไร บทความนี้น่าจะให้ความรู้ที่คุณกำลังหาและหวังว่าจะเข้าใจเรื่องสินทรัพย์ เพิ่มมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับ

ติดตามบทความอื่นๆของ KMCP Accounting ได้ที่

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc