fbpx

หนังสือบริคณห์สนธิ สำคัญยังไงต่อการจดทะเบียนบริษัท!

หนังสือบริคณห์สนธิ

การจดทะเบียนบริษัท ถือเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นผลดีสำหรับธุรกิจอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ได้จ่ายภาษีถูกกว่า หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ เป็นต้น ทั้งนี้ในการจดทะเบียนจะมีเอกสารหนึ่งที่สำคัญต่อการจดทะเบียนบริษัทนั่นก็คือหนังสือบริคณห์สนธิ บทความนี้เราจะมาอธิบายความสำคัญของ หนังสือบริคณห์สนธิ กันค่ะ

หนังสือบริคณห์สนธิ คืออะไร

หนังสือบริคณห์สนธิ คืออะไร

หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) คือตราสารที่ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทได้ตกลงร่วมกันจัดทำขึ้น เอกสารนี้มีไว้เพื่อแสดงให้ทราบถึงจุดประสงค์ในการก่อตั้งบริษัท ว่าจัดตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลใด โดยมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่ก่อตั้ง เช่น ชื่อบริษัท ผู้ก่อตั้ง ที่อยู่ของบริษัท รวมถึงทุนจดทะเบียนบริษัทด้วย ทั้งนี้เพื่อแสดงต่อรัฐ

หนังสือบริคณห์สนธิ มีความสำคัญต่อการจดทะเบียนบริษัทอย่างไร

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการจดทะเบียนบริษัทนั้น มีข้อดีสำหรับธุรกิจหลากหลายประการ เช่น เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและคู่ค้า จ่ายภาษีได้ถูกกว่าหรือหากธุรกิจเกิดขาดทุนก็จะไม่ต้องเสียภาษีประจำปี นอกจากนี้ยังได้ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ  เงินช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ ในสถานการ์ฉุกเฉิน และยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อขอสินเชื่อประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับหนังสือบริคณห์สนธิ ที่มีความสำคัญต่อการจดทะเบียนบริษัทดังนี้

 1. หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นเอกสารที่แสดงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัท
 2. เป็นเอกสารสำคัญที่มีความสำคัญในขั้นตอนของการจดทะเบียนบริษัท เมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้วขั้นตอนต่อมาคือจะต้องยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ   
 3. หนังสือบริคณห์สนธิเป็นเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันว่าคุณได้จดทะเบียนบริษัทอย่างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนในการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิมีอะไรบ้าง

ขั้นตอนในการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิมีอะไรบ้าง

ก่อนที่จะทำการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ก่อตั้งบริษัทจะต้องทำดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้เริ่มก่อตั้งจะต้องจองชื่อนิติบุคคลให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนขึ้นใหม่ตรวจสอบชื่อที่ต้องการจองต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ จากนั้นนำใบแจ้งผลการจองชื่อไปประกอบการจดทะเบียนต่อไป
 2. เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อแล้ว ผู้เริ่มก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน เข้าชื่อกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ โดยผู้เริ่มก่อตั้งจะต้อง เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น อายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป และจะต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น

ยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30 วัน และต้องมีการวางแผนวันที่จะจดชื่อนิติบุคคลและยื่นหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อไม่ให้เอกสารกลายเป็นโมฆะนั่นเอง โดยข้อมูลที่เราต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อใช้ในการยื่นหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิมีดังนี้

ข้อมูลที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ มีอะไรบ้าง

ข้อมูลที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ มีอะไรบ้าง

1. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

 1. ชื่อบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบว่าไม่ขัดต่อระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
 2. สำนักงานที่ตั้งของบริษัท
 3. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท  
 4. ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 5. ทุนจดทะเบียนบริษัท
 6. ผู้ก่อตั้งคนอื่น(ถ้ามี)

2. รายละเอียดพื้นฐาน

 1. ชื่อ-นามสกุล
 2. เลขที่บัตรประชาชน
 3. หมายเลขโทรศัพท์
 4. จำนวนหุ้นที่ซื้อไว้

ข้อมูลในหนังสือบริคณห์สนธิ มีรายละเอียดอะไรบ้าง

ข้อมูลในหนังสือบริคณห์สนธิ มีรายละเอียดอะไรบ้าง

หนังสือบริคณห์สนธิประกอบไปด้วยเอกสารทั้งหมดจำนวน 2 หน้าด้วยกัน โดยประกอบด้วยข้อมูลสำคัญของกิจการดังนี้

1. รายละเอียดของกิจการ

 1. ชื่อบริษัทตามแบบจองชื่อนิติบุคคลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. จังหวัดที่สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่
 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทตามแบบ ว. หรือ แบบ รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
 4. ทุนเรือนหุ้นที่จดทะเบียน
 5. ทุนจดทะเบียนของบริษัท
 6. รายละเอียดของผู้เริ่มก่อการ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ให้ประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย 3 คน ได้แก่ ชื่อ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่อยู่ อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ถือ

2. ชื่อผู้เป็นพยาน

 1. คำรับรองลายมือชื่อของพยานจำนวน 2 รายและรายละเอียดของพยาน ได้แก่ ชื่อ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ และที่อยู่
 2. ค่าอากรแสตมป์ 200 บาท

ยื่นหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิที่ไหนได้บ้าง

ผู้ก่อตั้งสามารถยื่นหนังสือบริคณห์สนธิได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง ดังนี้

 1. เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แห่ง
 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ)
 3. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ บางนา และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 4. ส่วนภูมิภาคที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
 5. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย

ยื่นหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิผ่านช่องทางออนไลน์ ทำอย่างไร

ยื่นหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิผ่านช่องทางออนไลน์ ทำอย่างไร

นอกจากการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยังสามารถยื่นหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิ ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีขั้นตอนแบบเดียวกันกับการไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยตรง มีความแตกต่างเพียงกันเล็กน้อยดังนี้

 1. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์  โดยคุณสามารถดำเนินการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิได้ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. หลังลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว ให้ทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยดำเนินการกรอกข้อมูลตามขั้นตอนและยืนยันขอจดทะเบียน
 3. ชำระค่าธรรมเนียม
 4. นายทะเบียนจะรับเรื่องและจดทะเบียนพร้อมแจ้งผลผ่านทางอีเมล์
 5. รอรับหนังสือรับรองการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

สรุปแล้วในการจดทะเบียนบริษัทเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท และ หนังสือบริคณห์สนธิ คือเอกสารที่สำคัญเพื่อใช้ยืนยันว่าคุณได้จดทะเบียนบริษัทอย่างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อทราบถึงความสำคัญของหนังสือบริคณห์สนธินี้แล้ว สำหรับใครที่วางแผนจดทะเบียนบริษัทก็สามารถนำเอาข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการวางแผนในการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิต่อไปได้ค่ะ

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831