fbpx

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ ย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียน ไปอยู่ที่อื่น!

ย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียน

เมื่อมีการดำเนินธุรกิจไปสักระยะพบว่ากิจการของคุณนั้นไปได้สวย ธุรกิจเติบโตขึ้น การย้ายสถานที่ตั้งของธุรกิจไปที่ใหม่ที่มีความเหมาะสมต่อขนาดธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่เจ้าของกิจการควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ ย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียน ว่ามีขั้นตอนอย่างไร วันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ

หัวข้อเนื้อหา

ย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียน ต้องแจ้งหน่วยงานไหน

ย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียน ต้องแจ้งหน่วยงานไหน

ในการเตรียมตัวแจ้งย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียน เจ้าของกิจการจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในการยื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนนั้น จะต้องทำเรื่องกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ สำนักงานประกันสังคม สำหรับนายจ้าง โดยมีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารดังนี้

1. กรณีย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ในขั้นตอนการย้ายเปลี่ยนที่อยู่บริษัทจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะแบ่งออก 2 กรณี ได้แก่ บริษัทย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน และ บริษัทย้ายข้ามจังหวัด ซึ่งทั้ง 2 กรณีจะมีขั้นตอนและเตรียมเอกสารที่แตกต่างกัน โดยอธิบายได้ดังนี้

1.1 ย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนภายในจังหวัดเดียวกัน

เจ้าของกิจการสามารถไปยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ย้ายที่อยู่บริษัจดทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่ โดยเตรียมข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียน คือ ที่ตั้งแห่งใหม่ของสำนักงานแห่งใหญ่ และรหัสประจำบ้าน

1.1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนภายในจังหวัดเดียวกัน
 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ 
 4. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียง
 5. สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน 
 7. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
 8. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง พร้อมผนึกอากรแสตมป์10 บาท)

1.2 ย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียน ข้ามจังหวัด/เปลี่ยนจังหวัดใหม่

เจ้าของกิจการที่ต้องการย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนข้ามจังหวัด จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (สำนักงานของบริษัท) ว่าจะย้ายที่ตั้งบริษัทไปตั้งอยู่จังหวัดใดก่อน แล้วจึงนำมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปขอจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (สำนักงานของบริษัท) และจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งบริษัทแห่งใหม่ต่อไป โดยมีขั้นตอนในการย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนข้ามจังหวัด ดังนี้

1.2.1 ขั้นตอนในการย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนข้ามจังหวัด
 1. ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 คราว  
 2. ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น
 3. จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมมีมติพิเศษด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 4. ยื่นขอจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (สำนักงานของบริษัท) และจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่
1.2.2 เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนย้ายที่อยู่บริษัทข้ามจังหวัด
 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
 4. หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชำระค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
 5. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 6. สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (หากบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
 8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรสตมป์ 10 บาท) 

1.3 สถานที่จดทะเบียนย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 1. กรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนย้ายที่อยู่ได้ที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต
 2. ต่างจังหวัด ยื่นจดทะเบียนย้ายที่อยู่ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
 3. ยื่นออนไลน์ ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

2. กรณีย้ายเปลี่ยนที่อยู่บริษัทกับกรมสรรพากร (ภ.พ.09)

กรณีย้ายเปลี่ยนที่อยู่บริษัทกับกรมสรรพากร

หากบริษัทของคุณ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำเป็นที่จะต้องยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) กับกรมสรรพากรเพิ่มด้วย โดยการแจ้งย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนกับกรมสรรพากรประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การแจ้งย้ายออกจากพื้นที่เดิม และแจ้งย้ายที่อยู่เข้าพื้นที่ใหม่ จะต้องแจ้งภายใน 15 วันก่อนการย้าย 

2.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการขอย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนกับกรมสรรพากร 

 1. แบบคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ภ.พ.09 จำนวน 3 ฉบับ
 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 (เดิม)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ (ใหม่)
 4. สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (หากบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)
 5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการแห่งใหม่
 6. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน
 8. หนังสือมอบอำนาจ (พร้อมติดอากร 10 บาท) และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

2.2 สถานที่ยื่นคำขอย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนกับกรมสรรพากร

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทั้งพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่

3. กรณีย้ายเปลี่ยนที่อยู่บริษัทกับสำนักงานประกันสังคม

กรณีย้ายเปลี่ยนที่อยู่บริษัทกับสำนักงานประกันสังคม

หากบริษัทเป็นนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม จะต้องแจ้งเปลี่ยนย้ายที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคมด้วยเช่นกัน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

3.1. เอกสารที่ต้องใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคม 

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เจ้าของกิจการที่กำลังจะมีแผนจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท เพื่อสอดคล้องกับธุรกิจที่กำลังเติบโตขึ้น สามารถนำขั้นตอนการย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนที่เราได้อธิบายไปแล้วข้างต้นนี้นำไปใช้ได้ต่อไปค่ะ

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831