fbpx

เตรียมตัวก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2563

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็น เรื่องที่ผู้มีเงินได้พึงประเมินทุกคนต้องมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี ทำไมเราจึงต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วใครบ้างที่จะต้องเสียภาษาเงินได้บุคคลธรรมดา เรามีคำตอบมาไขข้องสงสัยให้คุณแล้วที่นี่

kobadmin

2 December 2020